Javni sklad razpisuje štipendijo za 1 vlagatelja, ki bo v študijskem letu 2017/2018 vpisan v 1. letnik štiriletnega doktorskega študija na European University Institute, pri čemer zadnje leto financira EUI. Rok za oddajo prijav je torek 31. 5. 2017.

 

Za študijsko leto 2017/2018 štipendija vključuje:

 

- mesečno štipendijo vključno z dodatkom za zdravstveno zavarovanje v višini 1.415,00 EUR

 

- enkratni letni dodatek v višini 155,00 EUR za potne stroške.

 

Šolnina se ne plačuje.

  

Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave razpisa na spletni strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je sreda 31. 5. 2017.

 

Vso dokumentacijo lahko dobite na sledeči povezavi: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/stipendije-za-doktorski-studij-na-european-university-institute-za-leto-2017-221-jr/

 

KLUB GORIŠKIH ŠTUDENTOV vas vabi na nepozabno zabavo!

16.11.2016 diskoteka MARCO POLO

⇒ RASTA
⇒ Jelena Vuckovic
⇒ DJ

RASTA:

https://www.youtube.com/watch?v=XNhRXfTJK_c
https://www.youtube.com/watch?v=Zo8S1ErnnTE
https://www.youtube.com/watch?v=QHpfrfhuiq8
https://www.youtube.com/watch?v=Ek5yiu7rmO8
https://www.youtube.com/watch?v=CEU1hm1iyi0

Jelena Vuckovic:

https://www.youtube.com/watch?v=IVlBeDbLhrM
https://www.youtube.com/watch?v=JUjiY90bt8o
https://www.youtube.com/watch?v=SVBZg7sHFYM

Vstop: 16+

 

Število vstopnic je omejeno zato pohitite z nakupom! ;)
=================================================
Predprodajna mesta (od 25.11):

NOVA GORICA:
►M Servis
► Info točka KGŠ
► Prodajna mesta mojekarte:
- Petrolovi bencinski servisi (sistem moje karte)
- Omv bencinski servisi (sistem moje karte)
- Poslovalnice Kompas Holidays in M holidays
- vsa ostala prodajna mesta skupine Mojekarte
- Last minute center Nova Gorica

KOPER:
► M Servis
► Prodajna mesta mojekarte:
- Petrolovi bencinski servisi (sistem moje karte)
- Omv bencinski servisi (sistem moje karte)
- Poslovalnice Kompas Holidays in M holidays
- vsa ostala prodajna mesta skupine Mojekarte

AJDOVŠČINA:
►M Servis
► Prodajna mesta mojekarte:
- Petrolovi bencinski servisi (sistem moje karte)
- Omv bencinski servisi (sistem moje karte)
- Poslovalnice Kompas Holidays in M holidays
- vsa ostala prodajna mesta skupine Mojekarte
- Turistična agencija Marco Polo Ajdvoščina

V zadnjem času smo v javnosti ponovno priča polemikam glede beleženja pokojninske dobe mladim, ki opravljajo začasno in občasno delo dijakov in študentov. Tako je npr. poslanec SDS Franc Breznik na Vlado RS naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi s študentskim delom, kjer trdi, da “študenti, kljub temu da si vplačujejo prispevke za PIZ, nimajo vpisane delovne dobe.”

Glede tega smo na Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) že odgovarjali, prav tako sta že podala pojasnila MDDSZ in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (zavod). Da ne bi prišlo do nejasnosti in zavajanj, pojasnjujemo še enkrat.

Osnova za izračun pokojninske dobe (in ne delovne dobe, kot to trdi poslanec, saj ne gre za delovno razmerje) so plačila oz. prihodki dijakov in študentov na letni ravni (za celotno preteklo leto!). Pokojninska doba pa je na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) vezana na povprečno mesečno plačo v RS v preteklem letu.

To pomeni, da mora biti za točen izračun pokojninske dobe znan letni zaslužek dijakov in študentov, kar niti v teoriji ne more biti znano pred koncem tekočega leta, zaradi obdelave podatkov, ki jih zavodu sporoča Finančna uprava Republike Slovenije (FURS), pa seveda z nekaj mesečno zamudo. Prav tako mora Statistični urad Republike Slovenije (SURS) najprej izračunati in sporočiti povprečno letno plačo za preteklo leto (ki je osnova za izračun), kar prav tako stori z zamikom (npr. sredi meseca februarja). 

Zaradi prilagajanj informacijskega sistema novi zakonodaji je zavod imel tudi težave pri vpisovanju podatkov v Portal Moj eZpiz. Kar pa ne pomeni, da ti podatki niso zabeleženi in dostopni zavarovancem! Podatke v vsakem primeru beleži FURS, že zaradi dohodnine. Prav tako so lahko mladi že ves čas individualno pridobili informacije na podlagi poizvedbe na zavodu (tudi digitalno, preko Vloge za izpis informacije o trajanju zavarovanja za zavarovance).

Še enkrat pojasnjujemo sistem izračuna pokojninske dobe.

Iz Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-C) izhaja, da se dijaki, ki so že dopolnili 15 let, študenti, udeleženci izobraževanj odraslih, ki so mlajši od 26 let in se izobražujejo po javno veljavnih programih osnovnega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja in opravljajo začasna in občasna dela dijakov in študentov v skladu s predpisi, ki urejajo to delo, vključijo v pokojninsko in invalidsko zavarovanje v skladu z določbo 18. člena ZPIZ-2. 

V skladu s 152. členom ZPIZ-2 so zavezanci za plačilo prispevkov zavarovancev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zavarovanci iz 18. člena ZPIZ-2. Glede zavezanca za plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje delodajalcev pa je v ZUJF-C določeno, da so zavezane za plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje delodajalcev organizacije, ki posredujejo delo. Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (prispevek delodajalca in prispevek zavarovanca) se obračunajo in plačajo od bruto zneska. Glede na določbo 5. odstavka 130. člena ZPIZ-2 se v zavarovalno dobo šteje obdobje, ugotovljeno na podlagi skupnega letnega zneska vseh prejemkov iz drugih pravnih razmerij oziroma v primeru študentov in dijakov, ki opravljajo začasno in občasno delo dijakov in študentov, prejemkov prejetih iz tega naslova, ki jih je prejel zavarovanec iz 18. člena ZPIZ 2. Skladno s 177. Členom ZPIZ-2 se lastnost zavarovanca ugotavlja po preteku koledarskega leta, v katerem so bila plačila izplačana.

Iz navedenega izhaja, da se trajanje zavarovalne dobe ugotavlja za nazaj - v tekočem koledarskem letu za preteklo koledarsko leto (kar je tudi logično, glede na to, da se upošteva zaslužek v celotnem letu).

Podatke za prijavo podatkov o obdobju zavarovanja in prijavo podatkov o osnovi ter spremembe teh podatkov zavodu v skladu s 40. členom Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1) posreduje FURS. Na podlagi podatkov, ki jih je zavod prejel od FURS, zavod oblikuje obdobje zavarovanja ter prijavo podatkov o osnovah ter spremembe teh prijav.

Trajanje zavarovalne dobe se ugotovi tako, da se prizna po en mesec zavarovalne dobe za vsakih doseženih 60% povprečne mesečne plače iz leta, za katero se opravi izračun, vendar največ 12 mesecev za posamezno koledarsko leto. Če skupni letni znesek vseh prejemkov iz drugih pravnih razmerij ne dosega 60% povprečne mesečne plače, se ugotovi trajanje zavarovalne dobe v sorazmernem delu (po dneh). V prehodnih določbah zakona pa je določeno, da se ne glede na določbo šestega odstavka 130. člena tega zakona zavarovancem iz 18. člena ZPIZ-2 v prehodnem obdobju v letu 2014 prizna po en mesec zavarovalne dobe za vsakih doseženih 52% povprečne mesečne plače iz leta, za katero se opravi izračun, nato pa se vsako leto, dokler ne doseže 60% povprečne mesečne plače iz leta, za katero se opravi izračun, znesek zvišuje za dve odstotni točki, tako da v letu 2015 znaša 54%, v letu 2016 znaša 56%, v letu 2017 pa znaša 58% povprečne mesečne plače iz leta, za katero se opravi izračun.

Ker je v letu 2015 znašala povprečna bruto plača 1.555,89 EUR so mladi pridobili po 1 mesec pokojninske dobe za vsakih prejetih 840.18 EUR bruto (znesek na napotnici) oz. izplačanih 709.95 EUR (54 % od povprečne plače). Pri letnem zaslužku npr. 2000 EUR neto bi mladi pridobili 2 meseca in 25 dni pokojninske dobe itd.

Kot rečeno, zavod vsem dijakom in študentom, ki so dopolnili  zavarovalno dobo na podlagi drugega pravnega razmerja po 18. členu ZPIZ-2 (kamor spada tudi t.i. študentsko delo), omogoča izpis informacije o zavarovalni dobi in vplačanih prispevkih na katerikoli območni enoti zavoda v času uradnih ur. Izpis informacije zavod izda tudi na pisno zahtevo posameznega zavarovanca, ki jo lahko posreduje bodisi po pošti bodisi po elektronski poti (Vloga za izpis informacije o trajanju zavarovanja za zavarovance iz 18. člena ZPIZ-2). Zavod načeloma (po tem ko vnesejo podatke) omogoča zavarovancem tudi elektronski dostop preko Portala Moj eZpiz oziroma t. i. osebne informativne evidence do podatkov o zavarovalni dobi in o osnovah, od katerih so bili plačani prispevki. Študenti pa lahko na podlagi prejetih izplačil opravijo tudi lasten informativni izračun, še najlažje s pomočjo spletnih orodij. Ni bojazni, da se podatki izgubijo, za pa mlade v resnici te informacije ne bodo relevantne pred upokojevanjem.

Na ŠOS pa smo v želji po transparentnosti in končanju polenik še enkrat na zavod naslovili dodatna vprašanja glede beleženja pokojninske dobe, odgovor pa bomo tudi objavili na spletni strani ŠOS.

Vir: Študentska organizacija Slovenije

 

Rok prijave: Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 31. 5. 2017 
 
Vrednost razpisa
: 860.000,00 EUR

 


Predmet razpisa
: Predmet razpisa je štipendiranje študijskih obiskov študentov, vpisanih na izobraževalne ustanove v Republiki Sloveniji, nosilke Erasmus listine za terciarno izobraževanje, v okviru programa Erasmus+, Ključni ukrep 1: učna mobilnost posameznikov, Mobilnost v terciarnem sektorju, Projekt mobilnosti za študente (v nadaljnjem besedilu: program Erasmus+).

 


Prijavitelji: Na razpis se lahko prijavi višješolska oziroma visokošolska izobraževalna ustanova v Republiki Sloveniji ali akreditiran konzorcij za program Erasmus+, ki je nosilec ustrezne Erasmus listine za terciarno izobraževanje, pri čemer morajo biti vsi člani konzorcija, katerih študenti se bodo udeležili Erasmus mobilnosti, nosilci Erasmus listine za terciarno izobraževanje.

 


Upravičenci: osebe s statusom študenta, ki morajo celotno obdobje trajanja mobilnosti, za katero jim je izplačana Erasmus dotacija izpolnjevati naslednje pogoje:

 

 • je državljan Republike Slovenije s prebivališčem v Republiki Sloveniji ali ima katerega od drugih statusov, opredeljenih v 12. členu ZŠtip-1;

 • je pred dopolnjenim 27. letom starosti prvič vpisan na javno veljavni višješolski ali visokošolski izobraževalni program prve ali druge stopnje, ki ga v Republiki Sloveniji izvaja prijavitelj oziroma član konzorcija za namen študija oziroma prakse, katerega predstavlja prijavitelj,

 • hkrati ne prejema katere od štipendij za študijske obiske iz drugih virov v Republiki Sloveniji ali iz tujine, razen Erasmus dotacije,

 • ni v delovnem razmerju oziroma ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti v Republiki Sloveniji ali v tujini,

 • ni poslovodna oseba gospodarskih družb ali direktor zasebnega zavoda,

 • ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje ali pristojnem organu v tujini,

 • izpolnjuje pogoje za Erasmus mobilnost v obdobju študija, kot jih določa CMEPIUS, 

 • se bo udeležil Erasmus mobilnosti,

 • mu bo izobraževalna ustanova, na kateri je vpisan v Republiki Sloveniji, v tujini opravljene obveznosti vrednotila (priznala) kot del izobraževalnega programa na tej ustanovi,

 • mu za isto obdobje Erasmus mobilnosti ni bila izplačana štipendija sklada v okviru Javnega razpisa štipendij Ad futura za študijske obiske študentov v okviru programa Erasmus+ v tujino za leto 2015 (191. javni razpis),

 • zanj sredstev po tem razpisu ni uveljavljal drug prijavitelj.

 


Način oddaje prijav: Prijave morajo biti predložene Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (s pripisom:»Ad futura – Erasmus+ 2016 (212. JR)« ter nazivom in naslovom prijavitelja na ovojnici).

 

Dodatne informacije:
Darinka Trček
ad-futura[@]sklad-kadri.si 
tel. 01/434-10-88OPOZORILO!
 
Razpis ni namenjen fizičnim osebam, temveč  izobraževalnim institucijam.

 

Pooblastilo

Prijavnica

Končno poročilo

Razpis

Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so na včerajšnji seji Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino potrdili novelo Zakona o visokem šolstvu. Novela prinaša ureditev področij financiranja visokega šolstva, zagotavljanja kakovosti, demokratične urejenosti univerz in študentskih pravic. Zaradi nesoglasja stroke so poslanci z amandmajem umaknili 1. člen novele, ki je predvideval možnost nereguliranega izvajanja študijskih programov v tujem jeziku, na Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) pa kot precej bolj ključna vidimo druga področja, ki jih novela ureja.

Na ŠOS smo pri pripravi novele sodelovali že od začetka, sam postopek priprave zakona, ki pa je – predvsem zaradi ureditve področja financiranja visokošolske dejavnosti – nujen, se je ravno zaradi burnih razprav o jeziku poučevanja podaljšal na več kot eno leto. Na koncu o vprašanju jezika ni bilo doseženega soglasja, tako da novela nadaljuje parlamentarno pot brez tega člena. Na ŠOS smo skozi ves čas obravnave, tudi na javni predstavitvi mnenj, ki je potekala prejšnji mesec, poudarjali, da so druga področja, ki jih novela ureja pomembnejša in da se debata o tako pomembnem zakonu ne bi smela zreducirati zgolj na en člen.

Sprejeta novela prinaša tudi kar nekaj novosti za študente. V skladu z določili novele bo diplomant status študenta obdržal vse do konca študijskega leta, v katerem bo diplomiral, ne glede na čas diplomiranja. Trenutno je namreč veliko študentov, predvsem na 1. stopnji, ki so nameravali s študijem takoj nadaljevati tudi na 2. stopnji, odlašalo z diplomiranjem (predvsem zagovori) vse tja do septembra, da v vmesnem obdobju ne bi bili brez pravic. Tako so bili tisti, ki so diplomirali prej, na nek način »kaznovani«, saj so ostali brez zdravstvenega zavarovanja, študentske prehrane, sobe v študentskem domu ... prav tako pa so bile tudi fakultete z zagovori najbolj obremenjene ravno septembra. Sprememba tako prinaša socialno varnost za študente v prehodnem obdobju, prav tako pa administrativno razbremenitev fakultet.

Novela prinaša tudi spremembe na področju preventivnega zdravstvenega varstva, saj uvaja obvezne sistematske preglede za študente 1. letnikov 1. bolonjske stopnje. 

Prav tako se ponovno uvaja sofinanciranja doktorskega študija. To je bilo od prehoda na bolonjski način študija eno slabše urejenih področij. Prve generacije so prejemale sofinanciranje po t. i. inovativni shemi, ki pa se je iztekla, ko so se iztekla evropska sredstva, od takrat naprej pa je bil doktorski študij v celoti plačljiv in tako pogosto socialno nedostopen. Zagotovljeno sofinanciranje je prvi korak k sistemski ureditvi doktorskega študija pri nas.

S spremembami zakona se študentom priznava tudi enakovreden položaj znotraj akademske skupnosti. Študenti bomo z novelo zakona tako postali polnopravni člani akademskih zborov.

Sočasno ob sprejemanju novele na ŠOS že aktivno sodelujemo pri pripravi izhodišč za sistemski visokošolski zakon, saj že več let opozarjamo na nujno posodobitev in sistemsko ureditev visokošolske zakonodaje. Pričakujemo, da bodo po sprejetju novele priprave sistemskega zakona potekale še bolj intenzivno.

Vir: Študentska organizacija Slovenije

URNIK INFO TOČKE 
PON: 08:00-15.00
TOR: 08:00-15.00
SRE: 11.00-18.00
ČET: 08.00-15.00
PET: 08.00-15.00
KLUB GORIŠKIH ŠTUDENTOV
TRG EDVARDA KARDELJA 1,
5000 NOVA GORICA
ID DDV: SI 98238027
MATIČNA ŠTEVILKA: 5507359000
TEL: 031 323 090

SKIS