Obvestilo o objavljenih razpisih

Rok prijave: Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 31. 5. 2017

Vrednost razpisa: 860.000,00 EUR

Predmet razpisa: Predmet razpisa je štipendiranje študijskih obiskov študentov, vpisanih na izobraževalne ustanove v Republiki Sloveniji, nosilke Erasmus listine za terciarno izobraževanje, v okviru programa Erasmus+, Ključni ukrep 1: učna mobilnost posameznikov, Mobilnost v terciarnem sektorju, Projekt mobilnosti za študente (v nadaljnjem besedilu: program Erasmus+).

Prijavitelji: Na razpis se lahko prijavi višješolska oziroma visokošolska izobraževalna ustanova v Republiki Sloveniji ali akreditiran konzorcij za program Erasmus+, ki je nosilec ustrezne Erasmus listine za terciarno izobraževanje, pri čemer morajo biti vsi člani konzorcija, katerih študenti se bodo udeležili Erasmus mobilnosti, nosilci Erasmus listine za terciarno izobraževanje.

Upravičenci: osebe s statusom študenta, ki morajo celotno obdobje trajanja mobilnosti, za katero jim je izplačana Erasmus dotacija izpolnjevati naslednje pogoje:
-je državljan Republike Slovenije s prebivališčem v Republiki Sloveniji ali ima katerega od drugih statusov, opredeljenih v 12. členu ZŠtip-1;
-je pred dopolnjenim 27. letom starosti prvič vpisan na javno veljavni višješolski ali visokošolski izobraževalni program prve ali druge stopnje, ki ga v Republiki Sloveniji izvaja prijavitelj oziroma član konzorcija za namen študija oziroma prakse, katerega predstavlja prijavitelj,
-hkrati ne prejema katere od štipendij za študijske obiske iz drugih virov v Republiki Sloveniji ali iz tujine, razen Erasmus dotacije,
-ni v delovnem razmerju oziroma ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti v Republiki Sloveniji ali v tujini,
-ni poslovodna oseba gospodarskih družb ali direktor zasebnega zavoda,
-ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje ali pristojnem organu v tujini,
-izpolnjuje pogoje za Erasmus mobilnost v obdobju študija, kot jih določa CMEPIUS, 
-se bo udeležil Erasmus mobilnosti,
-mu bo izobraževalna ustanova, na kateri je vpisan v Republiki Sloveniji, v tujini opravljene obveznosti vrednotila (priznala) kot del izobraževalnega programa na tej ustanovi,
-mu za isto obdobje Erasmus mobilnosti ni bila izplačana štipendija sklada v okviru Javnega razpisa štipendij Ad futura za študijske obiske študentov v okviru programa Erasmus+ v tujino za leto 2015 (191. javni razpis),
-zanj sredstev po tem razpisu ni uveljavljal drug prijavitelj.

Način oddaje prijav: Prijave morajo biti predložene Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (s pripisom: »Ad futura – Erasmus+ 2016 (212. JR)« ter nazivom in naslovom prijavitelja na ovojnici).

Dodatne informacije:
Darinka Trček
ad-futura[@]sklad-kadri.si
tel. 01/434-10-88

OPOZORILO!
Razpis ni namenjen fizičnim osebam, temveč  izobraževalnim institucijam.

Author:

Share This Post On